Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Online obchod s talianskymi potravinami, https://negoziodigiuditta.hu/sk (ďalej len len "Webshop"), prevádzkuje Németh Judit e.v. (sídlo: 2143, Kistarcsa, Móra Ferenc utca 151, Registračné číslo: 58396007; daňové číslo: 46355663-1-33; ďalej len "Poskytovateľ služieb" alebo "Prevádzkovateľ").

1.2. Kontaktné údaje pre zákaznícku podporu Poskytovateľa služieb:

Adresa: 2143, Kistarcsa, Móra Ferenc utca 151 (možnosť osobného vyzdvihnutia nie je k dispozícii) E-mail: info@negoziodigiuditta.hu

1.3. Nákupom v Webshope vznikne zmluva medzi Poskytovateľom a používateľom služieb Webshopu (ďalej len "kupujúci" alebo "zákazník") v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP").

1.4. Používatelia ako používatelia Webshopu sú povinní akceptovať podmienky týchto VOP. Ak používateľ neakceptuje akékoľvek ustanovenie týchto VOP, nemôže používať webovú stránku, neregistrovať sa v Webshope, nevykonať objednávku alebo nákup. Používateľ tým, že poskytne svoje údaje na webovej stránke Webshopu, súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracovával jeho osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a jeho aktuálnym pravidlom ochrany údajov a spracúvania údajov.

1.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia voľne meniť ustanovenia týchto VOP, rozsah ponúkaných produktov, ceny, termíny atď. Zmeny nadobúdajú účinnosť od okamihu ich zverejnenia na webovej stránke Webshopu. Používatelia, ktorí nesúhlasia so zmenami pravidiel, nie sú oprávnení k ďalším nákupom. Zmeny neovplyvňujú už uzatvorené zmluvy (vrátane potvrdených objednávok).

2. Využívanie služby

2.1. Predloženie objednávok je možné výlučne elektronicky cez internetový obchod na stránke https://negoziodigiuditta.hu/sk.

2.2. Pred zadaním objednávky musí kupujúci vykonať registráciu v internetovom obchode. Pred zadaním objednávky má kupujúci možnosť zmeniť údaje uvedené pri registrácii. Na registráciu a tým aj na dokončenie objednávky je kupujúci povinný poskytnúť aspoň nasledujúce informácie:

 • Meno kupujúceho,
 • Presná fakturačná adresa,
 • Presná dodacia adresa,
 • E-mailová adresa kupujúceho,
 • Meno a telefónny kontakt pre príjemcu balíka,
 • Presný názov a hrubá hodnota tovaru na objednanie.

2.3. Informácie o objednávkach bude poskytovať prevádzkovateľ tiež elektronicky prostredníctvom e-mailu kupujúcim alebo ich uverejňovať na svojej webovej stránke v rámci týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať objednávky len a výlučne v prípade splnenia určitých podmienok (určité produkty, vysoká hodnota objednávky, neobvykle vysoké množstvo atď.) a to len prostredníctvom uzatvorenia individuálnej písomnej zmluvy. V takom prípade je kupujúci informovaný, že objednávku bude možné vykonať len po osobnej objednávke alebo uzavretí písomnej zmluvy, podľa podmienok uvedených v zmluve. V týchto prípadoch nie je možné uzavrieť zmluvu v internetovom obchode.

2.5. Objednávku môže prevádzkovateľ akceptovať a vykonať iba v prípade, ak kupujúci vyplní všetky polia na registračnej a nákupnej stránke. Prevádzkovateľ a internetový obchod nenesú zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť z opomenutia, neúplnosti alebo technických problémov. V prípade nesprávnej, neúplnej alebo nedostatočnej adresy alebo iných údajov a informácií zo strany kupujúceho vzniknuté náklady na dodanie alebo iné dodatočné náklady a škodu nesie kupujúci.

2.6. V prípade nákupu v internetovom obchode - s výnimkou uvedenej v bode 2.8 - vzniká medzi kupujúcim a prevádzkovateľom dodávateľská (kúpna) zmluva, na ktorú sa vzťahujú podmienky objednávky a potvrdenia a týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci akceptuje podmienky týchto Všeobecných obchodných podmienok a kúpnej zmluvy odoslaním objednávky a výslovne uznáva, že urobením objednávky a odoslaním objednávky vzniká povinnosť platby. Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká len v prípade výslovnej súhlasu prevádzkovateľa; automaticky generovaná e-mailová správa od prevádzkovateľa po odoslaní objednávky nie je považovaná za potvrdenie, ale iba potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní a odoslaní objednávky prevádzkovateľovi. V prípade absencie výslovného vyhlásenia o prijatí objednávky zo strany prevádzkovateľa nevzniká medzi stranami zmluva. Ak potvrzujúca e-mailová správa o prijatí objednávky neprišla k kupujúcemu do 48 hodín, strany sú oslobodené od záväzkov týkajúcich sa ponuky, a kupujúci nie je povinný zakúpiť objednaný tovar alebo využiť službu, a prevádzkovateľ nie je povinný plniť. Strany súhlasia s tým, že zmluva vzniknutá podľa vyššie uvedených podmienok, ktorá sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa uzatvára v maďarskom jazyku a nie je považovaná za písomnú zmluvu, a prevádzkovateľ nezapisuje zmluvy a nie sú nimi nijak registrované. Pre záležitosti, ktoré nie sú upravené v zmluve alebo Všeobecných obchodných podmienkach, sa vzťahuje právo Maďarskej republiky.

V prípade nákupu kupujúceho, ktorý sa považuje za spotrebiteľa, poskytne prevádzkovateľ najneskôr pri predaní tovaru, jeho dodaní spolu so správou o zmluve obsahujúcou zákonný obsah, ktorú môže plniť elektronickým odoslaním alebo uvedením na faktúre k tovaru. Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý sa podieľa na práci, svojej samostatnej odbornej činnosti alebo obchodnej činnosti mimo svojho odboru.

2.7. Postup nákupu:

 • Kupujúci umiestni vybrané produkty do virtuálneho nákupného košíka stlačením tlačidla „Do košíka“. Potom môže kupujúci kliknutím na tlačidlo „Košík“ skontrolovať a prípadne upraviť obsah košíka.
 • Následne musí kupujúci po kliknutí na tlačidlo „Platiť“ po zadání fakturačných a doručovacích údajov zvoliť spôsob prevzatia tovaru a platby (v tejto fáze sa zobrazia náklady na prepravu), a potom po prechode na kontrolnú stránku musí kupujúci odoslať svoju objednávku. Zadanie e-mailovej adresy je povinné, pretože prevádzkovateľ informuje kupujúceho o odoslaní objednávky prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Kupujúci môže pred odoslaním objednávky kedykoľvek opraviť chyby v údajoch zadaných počas registrácie. Zadané údaje a heslo môžu byť po prihlásení kedykoľvek zmenené. Ak sa zistí chyba v údajoch po odoslaní objednávky, musí sa o tom okamžite informovať e-mailom na adresu zákazníckej podpory.

2.8. Na objednávky spotrebiteľa, ktoré boli zadané v internetovom obchode alebo e-mailom a spotrebitel považuje sa za kupujúceho, sa vzťahujú ustanovenia nariadenia vlády 45/2014. (26. februára 2014.) o podrobných pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi.

2.9. Pred nákupom by mal zákazník telefonicky skontaktovať so Službou zákazníkov, aby sa dohodol na dostupnosti požadovaného tovaru, napriek tomu, že poskytovateľ informácie o stave skladu aktualizuje niekoľkokrát denne. Ak požadovaný tovar nie je k dispozícii, Poskytovateľ o tom okamžite informuje zákazníka a prípadne vráti zálohovanú sumu do 30 dní po informovaní. Zákazník súhlasí s tým, že v takýchto prípadoch nie je Poskytovateľ povinný okrem vrátenia kúpnej ceny platiť odškodné, náhrady alebo inú kompenzáciu.

2.10. Ceny uvedené v internetovom obchode sú hrubé ceny s pridanou 0% DPH. Hrubé ceny zahŕňajú sumu dane z pridanej hodnoty podľa vždy platných daňových predpisov. V prípade, že cena tovaru uvádzaného ako 0,- EUR, v danom čase nie je k dispozícii. Objednávky takýchto produktov nie sú platné, uvedenie ceny 0,- EUR nie je považované za bezplatnú ponuku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny produktov, ktoré sú k dispozícii v internetovom obchode.

2.11. Poskytovateľ urobí všetko pre to, aby údaje zobrazované na jeho stránkach (cena tovaru, dostupnosť, popis atď.) boli čo najpresnejšie. Ak však napriek všetkej starostlivosti Poskytovateľa na internetovej stránke obchodu bude uvedená nesprávna cena, najmä ak ide o zjavnú chybu, napríklad výrazne odlišnú od bežne známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny tovaru alebo ak sa zobrazí chybná cena z dôvodu systémovej chyby (napríklad cena "1" EUR), Poskytovateľ nie je povinný dodávať tovar za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu a v prípade, že zákazník od svojho zámeru nákupu odstúpi. Vzhľadom na rýchle zmeny skladových zásob sa môže stať, že niektoré produkty sa aj napriek označeniu "na sklade" v skutočnosti nenachádzajú na sklade. Za takéto prípady nenesie zodpovednosť ani internetový obchod, ani Poskytovateľ, ktorý po rozpoznaní tejto situácie informuje zákazníka.

2.12. Poskytovateľ zverejňuje popisy a technické parametre tovarov v internetovom obchode na základe údajov poskytnutých výrobcom. Poskytovateľ nezodpovedá za to, akým spôsobom sú špecifikácie a vlastnosti tovarov poskytnuté výrobcom.

2.13. V sekcii "Kontakt" Poskytovateľ poskytuje ďalšie informácie o poskytovaných službách, predávaných produktách a používaní internetového obchodu na uvedených kontaktách.

2.14. Zákazník je plne zodpovedný za každú objednávku a inú transakciu, pri ktorej sa použilo jeho heslo. Preto žiadame, aby si dával pozor na udržiavanie dostatočnej tajnosti svojho hesla. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním objednávky, omeškaním, prerušením poskytovania služieb a/alebo za straty alebo iné finančné stráty vyplývajúce z prípadnej strate obchodných alebo súkromných informácií.

2.15. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť podmienky svojich služieb do doby, kým nevznikne zmluva o nákupe. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje ponuky.

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1. Poskytovateľ služieb má za cieľ vybaviť dodávky čo najskôr. Dovoz produktov skladom zvyčajne prebieha do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Lehoty dodávky uvedené Poskytovateľom služieb na webovej stránke sú informatívne; tieto lehoty sa môžu meniť v závislosti od skladových zásob, a Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za zmeny týchto orientačných lehôt dodávky. V prípade možného predĺženia bežnej dodacej lehoty sa Poskytovateľ služieb snaží informovať kupujúceho. Dodávka sa vykonáva počas dňa, medzi 08:00 a 18:00 hod. počas pracovných dní. Kupujúci je povinný uviesť dodaciu adresu, kde bude dostupný počas tohto časového intervalu.

3.2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu produktov nasledovnými spôsobmi:

Online platby kartou sa spracovávajú prostredníctvom systému Barion. Obchodník neobdrží informácie o bankovej karte. Poskytovateľ služby, spoločnosť Barion Payment Zrt., je inštitúcia pod dohľadom Maďarskej národnej banky s licenčným číslom: H-EN-I-1064/2013.

3.3. Ak kupujúci nemôže zaplatiť kuriérovi kúpnu cenu dodaného produktu alebo produkt nemôže byť kupujúcemu odovzdaný z dôvodov, ktoré sú mu priradené, kupujúci je povinný uhradiť Poskytovateľovi služieb za sprístupnenie produktu (hrubých 5 000 HUF za balenie a správu) a s tým súvisiace náklady na dodanie. Toto platí aj pre objednávky, pri ktorých by mohla byť dodávka potenciálne bezplatná. Náklady na vrátenie zásielok nesie kupujúci. V takýchto prípadoch môže byť zásielka znovu odoslaná až po prevode kúpnej ceny produktu a poplatku za prepravu Poskytovateľovi služieb.

3.4. Kupujúci má možnosť zrušiť objednávku bez náhrady za prepravné a dostupnostné náklady, ak k zrušeniu dojde najneskôr pri potvrdení objednávky e-mailom a overení údajov.

3.5. Zodpovednosť a riziko spojené s prenosom produktu na kupujúceho sa súčasne s prijatím produktu prenášajú na kupujúceho.

3.6. Pri dodávke je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a množstvo balíka a produktu a podpísať potvrdenie o prevzatí. V prípade nedostatku množstva alebo poškodenej obálky alebo produktu musí byť to zaznamenané v protokole na mieste. Kupujúci môže produkt prijať iba na vlastné riziko s neporušeným obalom. Bez zaznamenaného protokolu neakceptuje webový obchod žiadne reklamácie na množstvo, okrem prípadu, ak sa urobí videozáznam otvorenia balíka, ktorý jasne ukazuje, že balík bol pri začiatku záznamu neporušený (všetky strany balíka sú nahrávané), a záznam nevystrihuje celý obsah balíka.

4. Záruka

4.1. Záruka a garancia

Poskytovateľ služby prevzíma zodpovednosť za záruku a garanciu výrobkov v súlade s platnými právnymi predpismi. Záväzky záruky a garancie sa vzťahujú výhradne na zákazníkov, ktorí splňujú kritériá spotrebiteľov. Osoba je považovaná za spotrebiteľa, ak si výrobky zakúpi mimo rozsahu svojho povolania, samostatnej činnosti alebo podnikateľskej aktivity.

Na otázky, ktoré nie sú upravené v týchto VOP týkajúcich sa záruky a záručnej zodpovednosti Poskytovateľa služby, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. V z roku 2013 (Ptk.), Vyhlášky vlády 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke pre niektoré trvanlivé spotrebiteľské výrobky, Vyhlášky vlády 19/2014 (IV. 29.) o postupe pri riešení reklamácií záruky a garancie pri predaji výrobkov v rámci spotrebiteľských a obchodných zmlúv a ďalších príslušných maďarských právnych predpisov.

4.2. Záruka

Nárok na záručné práva môže uplatniť vlastník spotrebiteľského výrobku, pokiaľ splňuje kritériá spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže uplatniť svoj nárok na záruku predložením pôvodného záručného certifikátu. Spotrebiteľ má možnosť uplatniť nárok na opravu alebo výmenu v rámci záruky priamo v servisnom stredisku uvedenom na záručnom certifikáte. Spotrebiteľ môže požadovať aj opravu alebo výmenu priamo od výrobcu (výrobcu a distribútora výrobku). Ak výrobca poskytuje záruku a garanciu výhodnejšiu ako stanovenú zákonom, Poskytovateľ služby informuje spotrebiteľa o podmienkach a trvaní tejto výhodnej záruky na záručnom certifikáte. V prípade výhodnejšej záruky a garancie poskytovanej výrobcom musí spotrebiteľ uplatniť svoj nárok priamo u výrobcu. Poskytovateľ služby je oslobodený od záručných záväzkov, ak dokáže, že príčina chyby nastala po vykonaní služby.

V prípade vadného plnenia pre spotrebiteľa je Poskytovateľ služby povinný zárukou kryť spotrebné výrobky s predajnou cenou nad 10 000 HUF a ich príslušenstvo a komponenty s predajnou cenou nad 10 000 HUF podľa Vyhlášky vlády 151/2003 (IX. 22.). Trvanie záruky je jeden rok.

Podľa Vyhlášky vlády 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke pre niektoré trvanlivé spotrebiteľské výrobky, pre spotrebiteľské výrobky uvedené v prílohe k vyhláške, ak spotrebiteľ uplatňuje nárok na výmenu z dôvodu chyby spotrebiteľského výrobku do troch pracovných dní od kúpy (uvádzania do prevádzky), Poskytovateľ služby nemôže odvolávať sa na § 6:159 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, ktorý stanovuje nepomerné dodatočné náklady. Namiesto toho je Poskytovateľ služby povinný nahradiť spotrebiteľský výrobok, pokiaľ chyba bráni normálnemu používaniu.

Ak je chyba výrobku spôsobená nesprávnou inštaláciou, zneužitím, vonkajším zásahom, nesprávnym zaobchádzaním, používaním neautorizovaného softvéru, nesprávnym skladovaním, vyššou mocou alebo inými vonkajšími faktormi, ako sú kontaminácia, kvapaliny, výkyvy napätia, spotrebiteľ nemôže uplatniť nárok na záruku.

Ak sa na záručnom certifikáte vykoná oprava, výmaz, modifikácia alebo vloženie nepravdivých informácií, stráca svoju platnosť, a záručná zodpovednosť Poskytovateľa služby zaniká.

Pri uplatňovaní nároku na záruku má spotrebiteľ nárok na práva uvedené v časti 4.3.

4.3. Implicitná záruka

V prípade vadného plnenia zo strany Poskytovateľa služby môže kupujúci uplatniť nárok na implicitnú záruku. Na základe svojho nároku na implicitnú záruku môže kupujúci podľa vlastného uváženia požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ plnenie žiadosti je nemožné alebo by pre Poskytovateľa služby predstavovalo nepomerne vyššie dodatočné náklady oproti inej žiadosti. Ak oprava alebo výmena nebola požadovaná alebo nemohla byť požadovaná, kupujúci môže žiadať o proporcionálnu zníženú náhradu alebo v prípade vážnej chyby môže chybu opraviť na náklady Poskytovateľa služby alebo nechtiac inou stranou. Nakoniec môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Kupujúci môže prejsť z jedného práva na implicitnú záruku na druhé, avšak náklady na tento prechod nesie kupujúci, pokiaľ nie sú odôvodnené alebo spôsobené Poskytovateľom služby.

Kupujúci, ktorý nesplňuje kritériá spotrebiteľa, je povinný oznámiť chybu Poskytovateľovi služby bezodkladne po jej zistení; avšak nemôže uplatniť svoje nároky na implicitnú záruku po uplynutí jednoročnej lehoty od plnenia zmluvy.

Spotrebiteľ, ktorý splňuje kritériá spotrebiteľa, je povinný oznámiť chybu Poskytovateľovi služby bezodkladne, ale najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia chyby. Spotrebiteľ však nemôže uplatňovať nároky na implicitnú záruku po uplynutí dvojročnej lehoty od plnenia zmluvy.

V priebehu prvých šiestich mesiacov od plnenia nie sú na uplatňovanie nárokov na implicitnú záruku potrebné žiadne ďalšie podmienky pre spotrebiteľa, ktorý dokáže, že Poskytovateľ služby poskytol výrobok. Avšak po šiestich mesiacoch od plnenia musí spotrebiteľ, ktorý splňuje kritériá spotrebiteľa, dokázať, že chyba existovala v čase plnenia.

4.4. Produktová záruka

V prípade chyby v produkte si spotrebiteľ môže podľa svojho uváženia uplatniť buď svoje práva na implicitnú záruku opísané v časti 4.3, alebo nárok na produktovú záruku. Avšak pri uplatňovaní nároku na produktovú záruku si spotrebiteľ môže len žiadať o opravu alebo výmenu vadného produktu. Produkt sa považuje za vadný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvádzania na trh alebo nemá vlastnosti uvedené v popise výrobcu.

Spotrebiteľ si môže uplatniť svoj nárok na produktovú záruku do dvoch rokov od uvedenia na trh výrobkom výrobcom. Spotrebiteľ môže uplatňovať svoj nárok na produktovú záruku len voči výrobcovi alebo distribútorovi výrobku. Spotrebiteľ musí preukázať chybu pri uplatňovaní nároku na produktovú záruku.

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záväzkov produktovej záruky len vtedy, ak dokáže:

 • Produkt nebol vyrábaný alebo uvádzaný na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 • Chyba nebola zistená pri uvádzaní na trh podľa najnovšieho stavu techniky.
 • Chyba vznikla v dôsledku uplatňovania právnych predpisov alebo povinných oficiálnych požiadaviek. Výrobca (distribútor) stačí preukázať jeden dôvod oslobodenia.

4.5. Spotrebiteľ nemôže súčasne alebo súbežne uplatňovať nároky na implicitnú záruku a produktovú záruku, implicitnú záruku a záručné nároky alebo produktovú záruku a záručné nároky na tú istú chybu. Avšak ak spotrebiteľ úspešne uplatní svoj nárok na produktovú záruku, môže uplatniť následný nárok na implicitnú záruku voči výrobcovi za vymenený produkt alebo opravenú časť.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy a podmienky jeho uplatnenia

Tieto ustanovenia v tejto časti sa vzťahujú výlučne na fyzické osoby, ktoré konajú mimo rámec svojej činnosti, povolania alebo podnikania, keď kupujú, objednávajú, prijímajú, používajú alebo využívajú tovar, a taktiež na adresátov obchodnej komunikácie a ponúk (ďalej len „Spotrebiteľ“).

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v prípade

tovaru,

v prípade poskytovania služieb poslednej poskytnutej služby,

do štrnástich (14) dní od dňa uzavretia zmluvy bez udania dôvodu, a to od dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo tretou osobou, ktorú spotrebiteľ určí a je odlišná od prepravcu.

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj počas obdobia medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia tovaru.

5.1. Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie

Na základe nariadenia vlády č. 45/2014 z 26. februára má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia (dodania) tovaru bez udania dôvodu. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie jednoznačným vyhlásením alebo pomocou vzoru vyhlásenia uvedeného v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 45/2014 z 26. februára. Ak teda Spotrebiteľ žiada o odstúpenie od zmluvy, musí oznámiť svoj jednoznačný zámer odstúpiť (napríklad prostredníctvom pošty, faxu alebo elektronickej pošty) Predávajúcemu na kontaktné údaje uvedené v bode 3 týchto VOP. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie v lehote, ak oznámi Predávajúcemu odstúpenie do dátumu uplynutia uvedenej lehoty.

Spotrebiteľ je povinný preukázať, že uplatnil svoje právo na odstúpenie v súlade s ustanoveniami bodu 10.

V oboch prípadoch Predávajúci ihneď potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení Spotrebiteľa e-mailom.

V prípade písomného odstúpenia sa to považuje za uplatnené včas, ak Spotrebiteľ odosiela svoje odstúpenie Predávajúcemu do 14 kalendárnych dní (vrátane 14. kalendárneho dňa). Pri oznámení poštou sa berie do úvahy dátum odoslania, v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom Predávajúci zohľadňuje čas odoslania e-mailu alebo faxu pri výpočte lehoty. Spotrebiteľ by mal zaslať svoj list odporučeným.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky plnenia, ktoré od neho obdržal, vrátane nákladov na doručenie (náklady na doručenie), bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď bol o oznámení odstúpenia Spotrebiteľa informovaný. Avšak Predávajúci nevráti dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku toho, že Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, než je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený zadržať vrátenú platbu, kým nedostane tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže, že tovar poslal späť, podľa toho, ktorý je skorší.

Pri vrátení platby Predávajúci použije rovnaký spôsob platby, aký Spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa Spotrebiteľ výslovne nezhodne s iným spôsobom platby; žiadne dodatočné náklady Spotrebiteľovi nevzniknú v dôsledku použitia tohto spôsobu vrátenia platieb.

Spotrebiteľ bude zodpovedný iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad rámec potrebného na zistenie jeho povahy a vlastností.

5.2. Spotrebiteľ nemôže uplatniť vyššie uvedené právo na odstúpenie v prípade

 • poskytnutia služby požadovanej Spotrebiteľom s jeho výslovným predchádzajúcim súhlasom, ktorý vyjadril svoj súhlas pred začatím poskytovania služieb a ktorý si bol vedomý toho, že po plnom poskytnutí služby stratí svoje právo na odstúpenie;
 • týkajúce sa tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od fluktuácií na finančných trhoch;
 • pri nehotovom tovare, ktorý bol vyrobený na základe osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo pre jeho osobné potreby;
 • v prípade skazi a krátkodobých tovarov;
 • v prípade uzavretia baleného tovaru, ktorý nemožno vrátiť z dôvodov zdravia alebo hygieny po dodaní;
 • v prípade, že tovar bol dodaný a po dodaní sa z neho nedá znovu oddeliť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny;
 • v prípade skazi alebo krátkodobej životnosti tovaru;
 • pri alkoholických nápojoch, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, ale ktorých dodanie by sa mohlo uskutočniť až po 30 dňoch a ich skutočná hodnota závisí od fluktuácií na trhu, na ktorom Predávajúci nemá vplyv;
 • v prípade podnikateľskej zmluvy, ak Spotrebiteľ špecificky požiadal o návštevu na účely vykonania núdzových opráv alebo údržby. V takomto prípade sa právo na odstúpenie vzťahuje len na dodatočné služby alebo tovary, ktoré sú nad rámec týchto služieb alebo tovarov, ktoré boli nevyhnutne použité na núdzové opravy alebo údržbu;
 • v prípade pečatenej audio, video záznamu alebo počítačového softvéru, ktorý Spotrebiteľ po dodaní otvoril;
 • pri denných novinách, periodikách alebo časopisoch, s výnimkou prípadov predplatného;
 • v prípade dražieb uskutočňovaných verejným dražobným podujatím;
 • pre ubytovacie, dopravné, stravovacie alebo voľnočasové služby, pokiaľ sa v zmluve neurčil dátum alebo lehota na poskytnutie týchto služieb;
 • v prípade digitálneho obsahu, ktorý nie je dodávaný na hmotnom médiu, ak Spotrebiteľ s jeho plnením začal s jeho výslovným predchádzajúcim súhlasom a s vedomím toho, že tým stráca svoje právo na odstúpenie.
6. Obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti

6.1. Nákup v internetovom obchode predpokladá, že kupujúci pozná možnosti a obmedzenia internetu a akceptuje ich, najmä pokiaľ ide o technické výkony a možné chyby.

6.2. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za nič z nasledujúceho, nezávisle od príčiny:

 • Akékoľvek chyby v prevádzke internetovej siete, ktoré bránia bezproblémovému fungovaniu internetového obchodu a nákupu.
 • Vyčerpanie zobrazovaného tovaru v internetovom obchode. Akákoľvek ponuka poskytovateľa služieb platí len do výčerpania skladových zásob.
 • Neprijatie alebo náhodná zmena údajov odoslaných a/alebo prijatých cez internet.
 • Akékoľvek poruchy na komunikačných linkách akéhokoľvek nákupného zariadenia.
 • Akýkoľvek list odoslaný v neodporúčanej alebo doporučenej forme - bez ohľadu na to, či bol doručený na papieri alebo elektronicky - najmä strata alebo zničenie údajov.
 • Akékoľvek nesprávne fungovanie softvéru.
 • Následky programovej chyby, vyššej moci alebo technickej poruchy.

6.3. Poskytovateľ služieb vylučuje zodpovednosť za priamu alebo nepriamu škodu, ktorá vznikla v dôsledku pripojenia k internetovému obchodu alebo jeho prezerania.

6.4. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za stratu údajov, obnovu softvéru, výpadky, prípadné škody a ušlý zisk, ktoré by mohli kupujúcemu vzniknúť počas používania produktu z akéhokoľvek dôvodu.

6.5. Pravidelné zálohovanie údajov, ktoré kupujúci používa, uchováva alebo generuje na produktoch, je záväzkom kupujúceho.

6.6. Kupujúci nesie plnú a neobmedzenú zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré vzniknú poskytnutím alebo zverejnením osobných údajov inej osoby v internetovom obchode. V takýchto prípadoch poskytovateľ služieb poskytne všetku potrebnú pomoc orgánom na zistenie identity osoby, ktorá porušila zákon.

7. Rozsah a modifikácia

7.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Používateľ, využitím akýchkoľvek služieb po takejto zmene, akceptuje ustanovenia zmenených Všeobecných obchodných podmienok.

8. Rôzne ustanovenia

8.1. Systém poskytovateľa môže zbierať údaje o aktivitách zákazníkov, ktoré nie sú spojené s inými údajmi poskytnutými pri registrácii zákazníkov alebo s údajmi vznikajúcimi pri využívaní iných webových stránok alebo služieb, pokiaľ k tomu zákazník neudelil súhlas.

8.2. Poskytovateľ má právo zasielať zákazníkom newsletter alebo inú reklamnú poštu, ak zákazník predtým poskytnutím príslušných údajov počas registrácie k tomu predchádzajúco, zreteľne, jednoznačne a dobrovoľne udělil súhlas.

8.3. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj dobrovoľný súhlas podľa bodov 8.1. a 8.2.

8.4. Poskytovateľ informuje zákazníkov o tom, že nie je k dispozícii žiadny etický kódex podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

8.5. Riešenie spotrebiteľských sťažností prebieha písomne. V prípade spotrebiteľských sporov môže spotrebiteľ iniciovať aj konanie pred Poradenským výborom Pest County, ktorý pôsobí pri Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komore (1055 Budapešť, Balassi Bálint u. 25. IV/2.).

Informácie o správe údajov
Meno prevádzkovateľa údajov, kontaktné údaje

Názov prevádzkovateľa údajov: Németh Judit e.v. (ďalej len: Prevádzkovateľ údajov)
Poštová adresa prevádzkovateľa údajov: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc ulica 151.
E-mailová adresa prevádzkovateľa údajov: info@negoziodigiuditta.hu
Adresa našej webovej stránky: https://negoziodigiuditta.hu/sk/

Kontaktné formuláre, e-maily, chatovacie aplikácie

Na kontaktnom formulári žiadame o vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme s vami mohli nadviazať kontakt a odpovedať na vaše otázky. Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami a používame ich iba na zodpovedanie vašich otázok; nebudú použité na žiadny iný účel.

Spracovanie údajov spojených s kontaktom a dopytom

Právne pozadie a základ spracovania údajov:

Právne pozadie spracovania údajov tvoria ustanovenia zákona č. CXII. z roku 2011 o práve na informáciu o vlastnej osobe a o slobode informácií (Infotv.). Právny základ spracovania údajov spočíva v súlade s odsekom 5(1)(a) Infotv., na základe vášho súhlasu.

Účel spracovania údajov:

Účelom spracovania údajov je byť schopný odpovedať na vaše otázky a poskytnúť vám najlepšiu možnú ponuku/cenu.

Rozsah spracovávaných údajov:

Počas kontaktu je potrebné poskytnúť svoje meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Trvanie spracovania údajov:

Osobné údaje poskytnuté počas kontaktu budú uchované do odvolania, ale kedykoľvek môžete požiadať o ich vymazanie.

Vložený obsah z iných webových stránok

Príspevky dostupné na webovej stránke môžu používať vložený obsah z externých zdrojov (napríklad videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z externých zdrojov sa správa presne tak, akoby sme navštívili inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu zbierať údaje o návštevníkoch, používať súbory cookies alebo využívať kódy sledovania od tretích strán na sledovanie správania používateľov v súvislosti s vloženým obsahom, najmä ak máme užívateľský účet a sme prihlásení na stránke.

Ďalšie spracúvania údajov

Ak chce prevádzkovateľ údajov vykonať ďalšie spracúvanie údajov, poskytne predbežné informácie o zásadných okolnostiach spracúvania údajov (právny základ a základ spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov, doba trvania spracúvania údajov).

Oznamujeme vám, že prevádzkovateľ údajov je povinný plniť písomné žiadosti o údaje na základe právneho zmocnenia orgánov. Prevádzkovateľ údajov vedie záznamy o prenose údajov v súlade s § 15 odseky (2)-(3) zákona o informáciách (Infotv.) (ktorý orgán, aké osobné údaje, na akom právnom základe a kedy prevádzkovateľ údajov preniesol), a na požiadanie poskytuje informácie o ich obsahu, pokiaľ zákon nevylučuje ich poskytnutie.

Ďalšie aktivity spracúvania údajov: 3.1. Ďalšia činnosť poskytovaná spracovateľom údajov: Používanie rôznych ďalších funkcií (napríklad odosielanie noviniek).

3.2. Identifikácia a kontaktné údaje externého spracovateľa údajov:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. +36-99/200-200 unas@unas.hu

3.3. Skutočnosť spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou počas používania služby.

3.4. Rozsah dotknutých osôb: Všetky osoby používajúce webovú stránku.

3.5. Účel spracúvania údajov: Prevádzkovanie služieb poskytovaných spracovateľom údajov na webovej stránke.

3.6. Doba trvania spracúvania údajov, lehota pre vymazanie údajov: Spracúvanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi prevádzkovateľom údajov a spracovateľom údajov alebo do obdržania žiadosti o vymazanie od dotknutej osoby u spracovateľa údajov.

3.7. Právny základ spracúvania údajov: Súhlas používateľa, článok 6 ods. 1 písm. a) a c) GDPR a zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach týkajúcich sa služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti, § 13/A odsek 3.

Okrem toho, počas prezerania našeho online obchodu, umiestňujeme na váš prístroj iba súbory cookie, ktoré slúžia na optimalizáciu našeho marketingu, a v žiadnom prípade nie sú údaje, ktoré sa týmto spôsobom zhromažďujú, spojené s konkrétnou osobou.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa údajov

Prevádzkovateľ údajov vyhlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením a na zabránenie problémom s prístupnosťou v dôsledku zmien v technológii.

Vaše práva počas spracúvania údajov

Počas spracúvania údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo na informácie,
 • Právo na opravu údajov,
 • Právo na výmaz údajov,
 • Právo na obmedzenie spracúvania údajov,
 • Právo namietať.

Počas trvania spracúvania údajov môžete od Prevádzkovateľa požadovať informácie o spracovaní vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ vám poskytne písomné a zrozumiteľné informácie o spracúvaných údajoch, účele a právnej základni spracúvania údajov, ich trvaní a, ak k spracúvaniu údajov došlo, o tom, kto údaje prijal alebo prijme a na aký účel. Tieto informácie vám budú poskytnuté čo najskôr, ale najneskôr do 25 dní od podania žiadosti.

Môžete požiadať Prevádzkovateľa o opravu vašich osobných údajov počas trvania spracúvania údajov. Prevádzkovateľ odpovie na váš požiadavok najneskôr do 15 dní.

Máte právo požiadať o výmaz vašich osobných údajov a Prevádzkovateľ tejto požiadavke vyhovie najneskôr do 15 dní. Právo na výmaz sa však nevzťahuje na prípady, keď je Prevádzkovateľa zákonovo povinný ďalej uchovávať údaje, alebo ak je Prevádzkovateľ oprávnený podľa § 6 ods. 5 Zákona o informáciách na ďalšie spracúvanie osobných údajov (napríklad pre fakturáciu).

Môžete požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by ich definitívny výmaz porušil oprávnené záujmy dotknutej osoby. Zablokované osobné údaje sa môžu spracovávať len do doby trvania účelu, ktorý vylučuje výmaz osobných údajov.

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov:

 • Ak spracúvanie alebo prenos osobných údajov slúži výlučne na plnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na Prevádzkovateľa, alebo na uplatnenie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, príjemcu údajov alebo tretieho subjektu, s výnimkou prípadov povinného spracúvania údajov a prípadov uvedených v § 6 ods. 5 Zákona o informáciách;
 • Ak sa používanie alebo prenos osobných údajov uskutočňuje – bez vášho súhlasu – na priamu obchodnú komunikáciu, prieskum verejnej mienky alebo na účely vedeckého výskumu.

Prevádzkovateľ preverí námietku čo najskôr, ale najneskôr do 15 dní od podania žiadosti, urobí rozhodnutie o jej oprávnenosti a písomne vás informuje o rozhodnutí. Ak Prevádzkovateľ nevyhovie požiadavke dotknutej osoby na opravu, obmedzenie alebo výmaz do 25 dní od obdržania požiadavky, písomne alebo s súhlasom dotknutej osoby elektronicky oznámi faktické a právne dôvody odmietnutia požiadavky na opravu, obmedzenie alebo výmaz.

Právne prostriedky

Ak si myslíte, že správca údajov porušil nejaké právne ustanovenie týkajúce sa spracovania údajov alebo nevyhovel nejakej z vašich požiadaviek, máte možnosť iniciovať vyšetrovanie u Úradu na ochranu osobných údajov a slobodu informácií (poštová adresa: 1530 Budapešť, Poštový fah: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), aby sa zastavilo predpokladané nezákonné spracovanie údajov.

Taktiež vás informujeme, že v prípade porušenia právnych ustanovení týkajúcich sa spracovania údajov alebo ak správca údajov nevyhovel nejakej z vašich požiadaviek, máte tiež právo podať žalobu na správcu údajov.

Zmena informácií o spracovaní údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto informácie o spracovaní údajov. Používaním webovej stránky po účinnosti zmien akceptujete zmenené informácie o spracovaní údajov.